Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualno¶ci

Tereny chronione
Dolina rzeki Soły

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 143 ha utworzony został w roku 1998. Ochron± objęte jest cenne przyrodniczo ¶rodowisko o cechach typowych dla dolnych odcinków podgórskich rzek. Obszar chroniony położony jest w międzywalu rzeki Soły, na terenie miasta O¶więcimia. W jego granicach znajduj± się cztery użytki ekologiczne chroni±ce najlepiej zachowane fragmenty łęgów wierzbowo-topolowych: "Łęg Stare Stawy" (pow. 4,45 ha), "Łęg Błonie" (pow. 6 ha), "Łęg Za Torami" (pow. 15 ha) oraz "Łęg Kamieniec" (pow. 23,84 ha).

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006