Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualno¶ci

Tereny chronione
Lipowiec

Rezerwat le¶ny o powierzchni 11,36 ha utworzony został w roku 1959. Obszar chroniony obejmuje Wzgórze Lipowiec zbudowane z utworów triasowych, poro¶nięte naturaln± buczyn± karpack± ze starym drzewostanem. Osobliwo¶ci± florystyczn± rezerwatu s± liczne gatunki storczyków w tym skrajnie zagrożony kruszczyk drobnolistny - maj±cy zaledwie pięć stanowisk w Polsce, oraz obuwik pospolity - o najokazalszych kwiatach w¶ród rodzimych storczyków. Wzgórze wieńcz± ruiny zamku biskupów krakowskich z przełomu XIII i XIV wieku. Zamek pełnił funkcje obronnej rezydencji, a także służył jako więzienie biskupie. Obecnie ruiny s± udostępnione zwiedzaj±cym, a ich wieża stanowi doskonały punkt widokowy.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006