Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny chronione
Stare Wiślisko

Obszar szczególnej ochrony wartości przyrodniczych (pozaustawowa forma ochrony przyrody utworzona uchwałą nr 3/23/02 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30.12.2002). Obejmuje fragment prawobrzeżnej doliny Wisły wraz ze starorzeczami. Ochronie podlega mozaika zbiorowisk roślinnych: od wodnych i szuwarowych - typowych dla starorzeczy, poprzez zaroślowe, do leśnych. Szczególnie cenny jest fragment lasu grądowego, którego dno masowo porasta chroniona śnieżyczka przebiśnieg, kwitnąca wczesną wiosną, a także ciemiężyca zielona - pokaźnych rozmiarów roślina górska. W obrębie chronionego obszaru znajdują się również półnaturalne, bogate w rzadkie gatunki roślin zbiorowiska łąk świeżych (tj. niezbyt wilgotnych). Z roślin chronionych na terenie Starego Wiśliska spotkać można: kilka gatunków storczyków, salwinię pływającą oraz grążela żółtego. Obszar ten jest również istotny z punktu widzenia ochrony płazów.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006