Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Obszary chronione
Rezerwat leśny "Przeciszów"

Powierzchnia 85,13 ha, utworzony w 1996 r. podobnie jak rezerwat Żaki obejmuje fragment prawobrzeżnej doliny Wisły. Rezerwat chroni kompleks leśny o charakterze naturalnym, w którym dominuje grąd subkontynentalny z ponad 100-letnim drzewostanem dębowym. Lokalne zagłębienia terenu porasta łęg jesionowo-olszowy. Występuje tu wiele roślin a także ptaków rzadkich oraz chronionych. Wśród roślin warto podkreślić występowanie skrzypu olbrzymiego, kruszczyka szerokolistnego, wawrzynka wilczełyko czy barwinka pospolitego. Gniazduje tutaj m.in. dzięcioł średni, muchołówka szara i żałobna.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006