Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Ostoje europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000"
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Natura 2000 to obowiązująca na terenie Unii Europejskiej spójna Europejska Sieć Ekologiczna obejmująca:
  specjalne obszary ochrony (SOO) - tworzone na podstawie tzw. Dyrektywy Siedliskowej dla ochrony siedlisk naturalnych, siedlisk gatunków roślin i ostoi zwierząt,
  obszary specjalnej ochrony (OSO) - tworzone na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej dla ochrony ostoi ptaków.

W miarę możliwości tereny położone pomiędzy obszarami SOO i OSO powinny być zagospodarowane w sposób umożliwiający migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną gatunków.
Podstawowym celem Dyrektywy Siedliskowej jest zapewnienie różnorodności przyrodniczej państw członkowskich Unii, poprzez zachowanie gatunków dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk w stanie sprzyjającym ochronie, przy uwzględnieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz specyfiki regionalnej i lokalnej.
Natomiast celem Dyrektywy Ptasiej jest ochrona i zachowanie populacji ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym.
Na terenie Ziemi Oświęcimskiej znajduje się kilka wytypowanych przez przyrodników "Obszarów Natura 2000". Są to: "Dolina Górnej Wisły", "Stawy w Brzeszczach", "Dolina Dolnej Soły", "Dolina Dolnej Skawy".

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006