Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Ostoje europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000"
Dolina Dolnej Skawy

Obszar ten obejmuje największe kompleksy stawów na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej: Spytkowice, Przeręb, Bugaj oraz Stawy Monowskie. Stawy położone są ze wszystkich stron małego miasteczka Zator i obejmują około 1500 ha powierzchni. Początki hodowli karpia na tym terenie sięgają XIII i XIV wieku. Obecnie prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele zbiorników jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki.
Występuje tutaj co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000; 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gatunkami kwalifikującymi Dolinę Dolnej Skawy do międzynarodowych ostoi są ślepowron oraz bączek. Ich populacje lęgowe stanowią co najmniej 1% populacji krajowych. Stawy te to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki Lęgną się tutaj również inne gatunki zagrożone w Europie: mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa rzeczna, bąk (PCK), kropiatka, zielonka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna oraz podróżniczek. Zagrożenie dla wartości przyrodniczych stanowi zaniechanie lub intensyfikacja gospodarki stawowej, likwidacja wysp na stawach, likwidacja szuwarów i roślinności wodnej, regulacja rzek i wycinanie zakrzaczeń nadrzecznych, wprowadzenie masowej rekreacji połączonej ze sportami wodnymi w nieużytkowanych żwirowniach.

W obrębie ostoi występują następujące formy ochrony:
  Rezerwat Przyrody "Przeciszów" (85,1 ha),
  Rezerwat Przyrody "Żaki" (17,5 ha),
  Obszar Chronionego Krajobrazu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006