Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Ostoje europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000"
Stawy w Brzeszczach

Obszar położony we wschodniej części mezoregionu Dolina Górnej Wisły, wchodzącego w skład Kotliny Oświęcimskiej. Obejmuje obszar ukształtowany w znacznej mierze w wyniku działalności człowieka, trwającej tu nieprzerwanie od XIII wieku. W krajobrazie dominują stawy hodowli ryb. Zakładaniu stawów sprzyjał przyjazny klimat i dobrze rozwinięta sieć rzeczna dostarczająca wody. Ostoję stanowi kompleks kilkunastu stawów hodowlanych, położonych po obu stronach rzeki. W większości otoczone są lasem, częściowo graniczą z nadwiślańskimi łąkami. Wisła na tym odcinku ma charakter naturalny, jest jeszcze niewielką rzeką, płynie meandrując, a w jej dolinie znajduje się dużo niewielkich starorzeczy pozostających w różnych stadiach lądowacenia. Teren jest płaski, liczne stawy o różnej powierzchni ograniczają sztuczne groble porośnięte niską roślinnością i pojedynczymi krzewami i drzewami.
Szatę roślinną zdominowała roślinność niska - przede wszystkim wodna i wodno-bagienna. Ma to wpływ na charakter siedlisk ptaków stawów hodowlanych. Do najbardziej efektownych wodnych zbiorowisk roślinnych należą płaty grążela żółtego porastające staw Przebór. Tam też stwierdzono zaledwie kilka okazów grzybieni białych. W starorzeczu, leżącym w pobliżu koryta Wisły na wysokości Stawu Granicznik, rośnie interesująca paproć salwinia.
Pomiędzy stawem Frydrychowskim i Rudakiem rozwinęła się cenna pod względem przyrodniczym wilgotna łąka ostrożeniowa.
W ostoi Stawy w Brzeszczach stwierdzono występowanie co najmniej 14 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 2 gatunków spełniają kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponadto 6 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone.
Stawy w Brzeszczach są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi slepowrona i bączka. Teren ten ma również duże lokalne znaczenie dla lęgowej rybitwy białowąsej.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006